zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

03.01.2019

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W SIERAKOWIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki:Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25,
 64-410 Sieraków
Określenie stanowiska: referent księgowy
Wymiar czasu pracy: 1 ETAT
Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Wymagania niezbędne stawiane osobom przystępującym do naboru:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a)  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: ekonomiczny, rachunkowość, administracyjny,
b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. Znajomość przepisów prawa w zakresie:  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Znajomość obsługi komputera tj. pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej i Internetu. Mile widziana znajomość obsługi programu księgowości budżetowej (SIGID).
3. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy.
 

III. Zakres działań wykonywanych na stanowisku


1. Sporządzanie różnego rodzaju analiz, przygotowywanie przelewów bankowych.
2. Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań budżetowych i finansowych, prowadzenie innych bieżących spraw z zakresu księgowości.
 3. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów.
 4. Weryfikacja i kontrola rachunków.
 5. Prowadzenie sekretariatu.
 6. Prowadzenie składnicy akt.
 7. Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych.
 8. Bieżące monitorowanie przepisów.
 9.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Biura Obsługi Przedszkola i Szkół  Samorządowych w Sierakowie.

IV. Informacja o warunkach pracy:stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.

V. W grudniu  2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce  wynosił  0%.

VI. Wymagane dokumenty


1.Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załączonego wzoru z wpisanym numerem kontaktowym telefonu),
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
3. Kserokopie świadectw pracy.
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.)”.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko –referent ” do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na wyżej wymienione stanowisko.
 

 

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych w Sierakowie

Wersja do druku
« inne aktualności