zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

OGŁOSZENIE

20.03.2018

KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W SIERAKOWIE OGŁASZA NABÓR na stanowisko referent księgowy.

Nazwa i adres jednostki:Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25,
 64-410 Sieraków
Określenie stanowiska: referent księgowy
Wymiar czasu pracy: 1 ETAT
Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Wymagania niezbędne stawiane osobom przystępującym do naboru:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. Znajomość przepisów prawa w zakresie:  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Znajomość obsługi komputera tj. pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej i Internetu. Mile widziana znajomość obsługi programu księgowości budżetowej (SIGID).
3. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy.
 

III. Zakres działań wykonywanych na stanowisku

1. Prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu w zakresie dochodów
i wydatków  jednostek oświatowych.
2. Bieżąca kontrola realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
w stosunku do planu.
3. Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań budżetowych i finansowych.
4. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych jednostek oświatowych.
5. Kontrola formalno – rachunkowa dowodów rachunkowych.
6. Comiesięczne uzgadnianie i analizowanie wszystkich obrotów i sald analitycznych, syntetycznych
 i pozabilansowych jednostki.
 7. Pomoc w rozliczaniu środków z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych.
 8. Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych.
 9. Bieżące monitorowanie przepisów.
10.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie.

IV. Informacja o warunkach pracy:stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.

V. W lutym  2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce  wynosił  0%.

VI. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.
2.Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załączonego wzoru z wpisanym numerem kontaktowym telefonu),
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
4. Kserokopie świadectw pracy.
5. Kserokopia dowodu osobistego.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Dokumenty, o których mowa w części VI ogłoszenia pkt. 3-5, powinny być dostarczone 
 z wymaganymi potwierdzeniami za zgodność z oryginałem (potwierdza kandydat).

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków  do dnia
6 kwietnia 2018 r.
do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub za pośrednictwem Poczty na adres: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych,
ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko –referent księgowy”. Nie dopuszcza się złożenia dokumentów w formie elektronicznej.

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na wyżej wymienione stanowisko.
 

 

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych w Sierakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

1. Imię (imiona) i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………

2. Imiona rodziców

……………………………………………………………………………………………………………

3. Data urodzenia

……………………………………………………………………………………………………………

4. Obywatelstwo

……………………………………………………………………………………………………………

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

……………………………………………………………………………………………………………

6. Wykształcenie

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia, zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

7.Wykształcenie uzupełniające

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

10 . Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria …….. nr …………………wydanym przez ……………………………………….………... lub innym dowodem tożsamości ................................

 

 

 

……………………………..

(miejscowość i data)

                                                                                  …….....................................................

         (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

_____________

*) Właściwe podkreślić.

 
 
 
 
 
 
Wersja do druku
« inne aktualności