zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

Aktualności

 

Informacja

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. biuro będzie nieczynne.

Kierownik BOPiSS

 

Informacja

Informujemy, że w dniu 16.06.2017 r. biuro będzie nieczynne.

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. zadanie z zakresu pomocy materialnej (stypendia socjalne)  dla uczniów będzie realizowane prze Ośrodek Pomocy w Sierakowie.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 28 grudnia 2015 r. biuro będzie nieczynne oraz że w dniu 31 grudnia 2015r.  kasa w biurze będzie nieczynna.

Za powstałe utrudnienia przeraszmy.

Zmiany dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informujemy, że w bieżącym roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami -uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) z dniem 1 września 2012 r. reformuje dotychczasowy obszar szkolnictwa zawodowego, objęty ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r


Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (wzór wniosku) złożony
w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie
z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczeniapotwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  (wzór formularza i instrukcja wypełniania)

 

 

 

 

  

Wersja do druku

INFORMACJA

16.04.2018

INFORMACJA KIERWONIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SIERAKOWIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

   

 
 

I. Nazwa i adres jednostki: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych ,
 ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków
II. Stanowisko urzędnicze: referent księgowy.
III.  W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została: Pani Aneta Rajman zamieszkała w Mylinie.
IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Anetę Rajman, która uzyskała najwyższy wynik w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

                                                                             

                                                                                    Kierownik Biura Obsługi
                                                                                    Przedszkola i Szkół Samorządowych
                                                                                  /-/ mgr Irena Wilczyńska

 

Jednocześnie Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych
w  Sierakowie dziękuje wszystkim kandydatom ubiegającym się o przedmiotowe stanowisko. W skład Komisji wchodzili: Kierownik – Irena Wilczyńska, Główny Księgowy – Edyta Urbańczak.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

20.03.2018

KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W SIERAKOWIE OGŁASZA NABÓR na stanowisko referent księgowy.

Nazwa i adres jednostki:Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25,
 64-410 Sieraków
Określenie stanowiska: referent księgowy
Wymiar czasu pracy: 1 ETAT
Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Wymagania niezbędne stawiane osobom przystępującym do naboru:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. Znajomość przepisów prawa w zakresie:  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Znajomość obsługi komputera tj. pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej i Internetu. Mile widziana znajomość obsługi programu księgowości budżetowej (SIGID).
3. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy.
 

III. Zakres działań wykonywanych na stanowisku

1. Prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu w zakresie dochodów
i wydatków  jednostek oświatowych.
2. Bieżąca kontrola realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
w stosunku do planu.
3. Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań budżetowych i finansowych.
4. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych jednostek oświatowych.
5. Kontrola formalno – rachunkowa dowodów rachunkowych.
6. Comiesięczne uzgadnianie i analizowanie wszystkich obrotów i sald analitycznych, syntetycznych
 i pozabilansowych jednostki.
 7. Pomoc w rozliczaniu środków z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych.
 8. Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych.
 9. Bieżące monitorowanie przepisów.
10.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie.

IV. Informacja o warunkach pracy:stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.

V. W lutym  2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce  wynosił  0%.

VI. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.
2.Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załączonego wzoru z wpisanym numerem kontaktowym telefonu),
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
4. Kserokopie świadectw pracy.
5. Kserokopia dowodu osobistego.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Dokumenty, o których mowa w części VI ogłoszenia pkt. 3-5, powinny być dostarczone 
 z wymaganymi potwierdzeniami za zgodność z oryginałem (potwierdza kandydat).

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków  do dnia
6 kwietnia 2018 r.
do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub za pośrednictwem Poczty na adres: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych,
ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko –referent księgowy”. Nie dopuszcza się złożenia dokumentów w formie elektronicznej.

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na wyżej wymienione stanowisko.
 

 

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych w Sierakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

1. Imię (imiona) i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………

2. Imiona rodziców

……………………………………………………………………………………………………………

3. Data urodzenia

……………………………………………………………………………………………………………

4. Obywatelstwo

……………………………………………………………………………………………………………

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

……………………………………………………………………………………………………………

6. Wykształcenie

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia, zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

7.Wykształcenie uzupełniające

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

10 . Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria …….. nr …………………wydanym przez ……………………………………….………... lub innym dowodem tożsamości ................................

 

 

 

……………………………..

(miejscowość i data)

                                                                                  …….....................................................

         (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

_____________

*) Właściwe podkreślić.