zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

Aktualności

 

Informacja

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. biuro będzie nieczynne.

Kierownik BOPiSS

 

Informacja

Informujemy, że w dniu 16.06.2017 r. biuro będzie nieczynne.

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. zadanie z zakresu pomocy materialnej (stypendia socjalne)  dla uczniów będzie realizowane prze Ośrodek Pomocy w Sierakowie.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 28 grudnia 2015 r. biuro będzie nieczynne oraz że w dniu 31 grudnia 2015r.  kasa w biurze będzie nieczynna.

Za powstałe utrudnienia przeraszmy.

Zmiany dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informujemy, że w bieżącym roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami -uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) z dniem 1 września 2012 r. reformuje dotychczasowy obszar szkolnictwa zawodowego, objęty ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r


Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (wzór wniosku) złożony
w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie
z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczeniapotwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  (wzór formularza i instrukcja wypełniania)

 

 

 

 

  

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

UWAGA! 16 sierpnia 2019 r. BOPiSS będzie nieczynne.

12.08.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorząowych  w Sierakowie będzie nieczynne. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektor Zespółu Szkół

08.05.2019

Burmistrz Gminy Sieraków
ogłasza konkurs  na  stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół im. prof. M. Siły Nowickiego, ul. Wroniecka 25,
64-410 Sieraków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.) oraz  § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017, poz. 1587).

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół
w Sierakowie,

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-  imię (imiona) i nazwisko,

-  datę i miejsce urodzenia,

-  obywatelstwo,

-  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)       poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,

7)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1311),

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz.1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189)  lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3.Oferty należy składać w terminie do 28 maja 2019 r. do godziny 1400 w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kandydata i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sierakowie” w sekretariacie Urzędu Gminy w Sierakowie lub przesłać  na adres: Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków (decyduje data wpływu do Urzędu).

4. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

5.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Sieraków.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

7. Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, o których mowa w ust.2 pkt 4-7, 12, 13.

Burmistrz Gminy Sieraków

Witold Maciołek

 

 Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sierakowie.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję, że:

1)      administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków z siedzibą w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38,

2)      kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – pukaczewski@hotmail.com,

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r.,

4)      dokumenty osób, którym w wyniku konkursu nie zostało powierzone stanowisko dyrektora będą do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy w Sierakowie w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. W razie nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby, która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora  przekazane zostaną do Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych posłużą do sporządzenia umowy i przechowywane będą zgodnie z regulacjami kodeksu pracy,

5)      posiada Pani/Pan prawo  do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

6)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7)      podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy jest obligatoryjne,
a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Biuro nieczynne

17.04.2019

Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie uprzejmie informuje, że dnia 19.04.2019 r.  (piątek) biuro BOPiSS będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych

Irena Wilczyńska

WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

01.04.2019

INFORMACJA KIERWONIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SIERAKOWIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

   

 

 

I. Nazwa i adres jednostki: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych,
 ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków.
II. Stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr i płac
III.  W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Katarzynę Rogalewską zamieszkałą w Sierakowie.

                                                                                 

 

   Kierownik Biura Obsługi
                                                                                    Przedszkola i Szkół Samorządowych
                                                                                  /-/ mgr Irena Wilczyńska

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SIERAKOWIE O NABO

04.03.2019

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W SIERAKOWIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki:Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25,
 64-410 Sieraków.
Określenie stanowiska: Specjalista ds. kadr i płac.
 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: ekonomiczny, rachunkowość i 4-letni staż pracy  lub średnie
o profilu ogólnym lub zawodowym i minimum 5- letni staż pracy,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
6. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. znajomość przepisów prawa w zakresie wskazanego wyżej stanowiska;
2. znajomość obsługi komputera tj. pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, programu Płatnik, poczty elektronicznej i Internetu;
3. komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy;
4. umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.

III. Zakres działań wykonywanych na stanowisku


1. Prowadzenie akt osobowych pracowników biura.
2. Sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie z aktualnymi umowami o pracę/ aktami mianowania i obowiązującymi przepisami.
3. Naliczanie wypłat wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wypadkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgromadzoną dokumentacją.
 4. Sporządzanie wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych świadczeń dla pracowników.
 5. Prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, kart podatkowych.
 6. Prowadzenie rejestru i rozliczenie umów zleceń.
 7. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie w programie Płatnik oraz przesyłanie elektronicznie do ZUS:
- dokumenty zgłoszeniowe przyjętych i zwalnianych pracowników ( m.in. ZUS ZUA, ZWUA, ZIUA);
- comiesięczne dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA, RCA, RSA, RZA);
- sporządzanie rocznych raportów imiennych dla pracowników lub comiesięcznych na wniosek pracownika.
 8. Naliczanie i pobieranie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych (PIT-11, PIT-40, PIT -4R).
 9. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów ustalenia emerytur, rent i kapitału początkowego.

10. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
11. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników biura.
12. Kontrola ważności badań lekarskich pracowników, wydawanie skierowań na badania.
13. Sporządzanie zakresów obowiązków dla pracowników biura.
14. Sporządzanie przelewów płacowych w systemie bankowym.
15. Sporządzanie umów o pracę, aktów mianowania, rozwiązań umów o pracę, przeniesień i świadectw pracy po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
16. Bieżące monitorowanie przepisów.
17. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń.
18. Obsługa sprawozdawczości statystycznej w ramach portalu sprawozdawczego GUS.
19. Sporządzanie wszelkich informacji kadrowo – płacowych niezbędnych dla celów planowania i sprawozdawczości.
20. Archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
21. Udzielanie informacji pracownikom w zakresie prowadzonych spraw.
22. Wykonywanie innych poleceń Kierownika.

IV. Informacja o warunkach pracy:stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.

V. W lutym 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce  wynosił  0%.

VI. Wymagane dokumenty


1.wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załączonego wzoru z wpisanym numerem kontaktowym telefonu);
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
3. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
4. oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. kserokopia dowodu osobistego;
7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.)”.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko – specjalista ds. kadr i płac ” do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).

Proszę podać numer telefonu kontaktowego.

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na wyżej wymienione stanowisko.

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych w Sierakowie

Załączniki:

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

INFORMACJA KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SIERAKOWIE O WYNIK

29.01.2019

INFORMACJA KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SIERAKOWIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

   

 

 

I. Nazwa i adres jednostki: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych,
 ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków.
II. Stanowisko urzędnicze: referent księgowy.
III.  W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:
Pani  Aleksandra  Bromber zamieszkała w Sierakowie.
IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Aleksandrę Bromber, która uzyskała najwyższy wynik w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

                                                                             

                                                                                    Kierownik Biura Obsługi
                                                                                    Przedszkola i Szkół Samorządowych
                                                                                  /-/ mgr Irena Wilczyńska

 

Jednocześnie Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych
w  Sierakowie dziękuje wszystkim kandydatom ubiegającym się o przedmiotowe stanowisko. W skład Komisji wchodzili: Kierownik – Irena Wilczyńska, Główny Księgowy – Edyta Urbańczak.

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

03.01.2019

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W SIERAKOWIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki:Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25,
 64-410 Sieraków
Określenie stanowiska: referent księgowy
Wymiar czasu pracy: 1 ETAT
Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Wymagania niezbędne stawiane osobom przystępującym do naboru:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a)  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: ekonomiczny, rachunkowość, administracyjny,
b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. Znajomość przepisów prawa w zakresie:  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Znajomość obsługi komputera tj. pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej i Internetu. Mile widziana znajomość obsługi programu księgowości budżetowej (SIGID).
3. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy.
 

III. Zakres działań wykonywanych na stanowisku


1. Sporządzanie różnego rodzaju analiz, przygotowywanie przelewów bankowych.
2. Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań budżetowych i finansowych, prowadzenie innych bieżących spraw z zakresu księgowości.
 3. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów.
 4. Weryfikacja i kontrola rachunków.
 5. Prowadzenie sekretariatu.
 6. Prowadzenie składnicy akt.
 7. Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych.
 8. Bieżące monitorowanie przepisów.
 9.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Biura Obsługi Przedszkola i Szkół  Samorządowych w Sierakowie.

IV. Informacja o warunkach pracy:stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.

V. W grudniu  2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce  wynosił  0%.

VI. Wymagane dokumenty


1.Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załączonego wzoru z wpisanym numerem kontaktowym telefonu),
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
3. Kserokopie świadectw pracy.
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.)”.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko –referent ” do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na wyżej wymienione stanowisko.
 

 

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych w Sierakowie