zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

Aktualności

 

Informacja

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. biuro będzie nieczynne.

Kierownik BOPiSS

 

Informacja

Informujemy, że w dniu 16.06.2017 r. biuro będzie nieczynne.

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. zadanie z zakresu pomocy materialnej (stypendia socjalne)  dla uczniów będzie realizowane prze Ośrodek Pomocy w Sierakowie.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 28 grudnia 2015 r. biuro będzie nieczynne oraz że w dniu 31 grudnia 2015r.  kasa w biurze będzie nieczynna.

Za powstałe utrudnienia przeraszmy.

Zmiany dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informujemy, że w bieżącym roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami -uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) z dniem 1 września 2012 r. reformuje dotychczasowy obszar szkolnictwa zawodowego, objęty ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r


Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (wzór wniosku) złożony
w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie
z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczeniapotwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  (wzór formularza i instrukcja wypełniania)

 

 

 

 

  

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Dowozy 2015/2016

31.08.2015

I N F O R M A C J A

 

 

Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 dowozy szkolne będą odbywały się wg rozkładu z ubiegłego roku szkolnego.
Ponadto został wprowadzony dodatkowy odwóz dla dzieci z gimnazjum  oraz dla dzieci realizujących dodatkowe zajęcia w SP Lutom 
w czwartek na trasie: Sieraków Gimnazjum (15:15) - Góra - Przemyśl - Grobia - Sośnia - Lutomek - Lutom - Lesionki - Jabłonowo- Izdebno - Kaczlin - Sieraków.

INFORMACJA

12.08.2015

Uprzejmie inforujemy, że w dniach 12-13.08.2015r. biuro będzie czynne w godzinach od 7:00 do 14:00.

STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW 2015/2016

30.07.2015

STYPENDIUM SZKOLNE 2015/2016

Stypendia Szkolne dla uczniów 2015/2016

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 
Wraz z nowym rokiem szkolnym 2015/2016 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów  zamieszkałym na terenie Gminy Sieraków.


Wnioski można pobierać w biurze przy ul. Poznańskiej 25, 64-410 Sieraków w terminie od 17 sierpnia 2015 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.       


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć
w terminie do dnia 15 września 2015 roku do Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków.
W przypadku słuchaczy kolegium (nauczycielskiego, języków obcych, pracowników służb społecznych) do dnia 15 października 2015 r. 

Aby skorzystać z pomocy finansowej dochód w rodzinie nie może przekraczać 456 zł netto na jednego członka rodziny.


Wnioskodawca składa wniosek na każdego ucznia indywidualnie.
Oznacza to, że rodzic musi złożyć tyle wniosków wraz z kompletem dokumentów ile ma uczących się dzieci. Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne
z wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego. Przyjmowane będą wnioski
z kompletem dokumentów.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów,
w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji wydawanych wraz z wnioskiem.W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 obowiązują faktury za:

 1. zakup podręczników od czerwca 2015
 2. pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2015 – wg katalogu wydatków kwalifikowanych
 3. abonament internetowy –od września 2015 r. do czerwca 2016 r.

INFORMACJA

27.05.2015

Informujemy, że dzień 14.08.2015 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych.

INFORMACJA

27.05.2015

Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych infromuje, że w okresie od 13.07.2015 r. do 24.07.2015 r. biuro będzie nieczynne z powodu przebywania pracowników na urlopie wypoczynkowym.

Za utrudnienia przepraszamy.