RSS

Uchwały, Przepisy prawne

 

 

ZARZĄDZENIE Nr VI/52/2011

BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW

z dnia 01 czerwca 2011r.

 

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

 

Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ( Dz. U. Nr 111, poz. 652), zarządzam, co następuje:

§ 1

 1.Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) od 09 czerwca 2011 r. do 15 września 2011 r.

2.Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2011/2012.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie jego treści na tablicach ogłoszeń na terenie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sieraków oraz na tablicy ogłoszeń
Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie.

 

 

                                                              Burmistrz Gminy

                                                         Witold Maciołek

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce w szkole"

 

Na podstawie art. 19c ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Dyrektorzy szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, uczestniczących w programie "Owoce w szkole", obowiązani są do zapewnienia zrealizowania przez szkołę co najmniej dwóch zajęć w każdym semestrze roku szkolnego wzbogacających wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych - w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego.

2. Dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1, mogą także podjąć następujące działania:

1) zamieszczanie na stronie internetowej szkoły treści wzbogacających wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych, a w miarę możliwości także o sektorze warzyw i owoców;

2) organizowanie pracy w ogrodzie - w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego, co najmniej raz w semestrze;

3) zorganizowanie wycieczki do gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórstwa owoców i warzyw - w ramach edukacji przyrodniczej, co najmniej raz w etapie edukacyjnym;

4) stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o programie "Owoce w szkole", poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek.

 

§ 2. Dyrektorzy szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia opracowują informację o zrealizowanych przez szkołę w danym roku szkolnym działaniach, o których mowa w § 1, i przekazują ją do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję, w terminie do dnia 31 października roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym realizowany był program "Owoce w szkole".

 

§ 3. Informację, o której mowa w § 2, za okres od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia zakończenia roku szkolnego 2010/2011 dyrektorzy szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia przekazują do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły, w terminie do dnia 31 października 2011 r.

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

                                                        Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

 

 

1) MinisterEdukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486.