zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

PFRON

  Gmina Sieraków w 2008 i w 2009 roku była realizatorem programu „Uczeń na wsi –pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie".

  Celem programu było wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, zameldowanych na terenie gminy Sieraków.

W wyniku podjętej procedury składania wniosków i ich rozpatrywania przyjęto:

- w 2008r.  9 wniosków i zakwalifikowano 9 uczniów niepełnosprawnych w tym:

1) uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej – 4 osoby

2) uczniowie uczęszczający do gimnazjum                -    5 osób

- w 2009r. 7 wniosków i zakwalifikowano 7 uczniów niepełnosprawnych w tym:

1) uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej – 3 osoby

2) uczniowie uczęszczający do gimnazjum                -   4 osoby

W 2008r na realizację programu, zgodnie z umową nr UWA/000296/15/D zawartą
w dniu 11 grudnia 2008r PFRON Oddział Wielkopolski przekazał środki finansowe
w łącznej wysokości 7 429,28zł.

W 2009r na realizację programu, zgodnie z umową nr UWA/000397/15/D zawartą
w dniu 01 grudnia 2009r PFRON Oddział Wielkopolski przekazał środki finansowe
w łącznej wysokości 11 721,08zł.

 

Na podstawie przedstawionych faktur, rachunków oraz dowodów wpłat przez wnioskodawców korzystających z dofinansowania, dokonano rozliczenia środków finansowych przyznanych przez Gminę.

Z przekazanych przez PFRON środków finansowych Gmina wykorzystała łączną kwotę w wysokości:

-w 2008r –   6 987,02zł

-w 2009r – 11 721,08zł

 

  Osoby objęte programem przeznaczyły dofinansowanie na zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, na pokrycie wydatków związanych
z dostępem do internetu i uczestnictwem w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, jak również na wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.